_

چرا
انتخاب
ما؟

با توجه به پروسه عظیم و پیچیده انجام عملیات ترانزیتی و حمل توسط کشنده ها و با توجه به عدم تسلط رانندگان عزیز به امور اداری کشور های متفاوت، اورل کمپانی با بیش از 400 نماینده در مرزهای سرار دنیا تمامی رانندگان عضو را تا پایان هر عملیات حمل همراهی خواهد کرد و در امور حقوقی و مالیاتی و … آنها همانند یک عضو از خانواده بزرگ حمل و نقل ایران دلسوزانه محافظ حقوق رانندگان خواهد بود.