مان 480 مدل سال 2010 قیمت فقط کله کد :7787

736,600,000 تومان

مان  480

مدل سال :2010

دنده ای

یورو 4

کارکرد : 850.000

کد :7787