مان 480 مدل سال 2011 قیمت فقط کله کد :7782

949,050,000 تومان

مان  480

مدل سال :2011

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد :800/000

کد :7782