ولوو اف اچ مدل 2008 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7762

1,065,600,000 تومان

ولوو اف اچ
مدل سال : 2008
یورو 5
تیپترونیک
کارکرد : 1.000.000

کد : 7762